donderdag 7 oktober 2010

Kardashians at the Plaza Hotel

Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.

Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.  Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.

Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.  Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.

Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.  Kim, Kourtney and Khloe Kardashian leave the shopping center at the Plaza Hotel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten